داربست

داربَست یک سازه  موقتی فلزی یا چوبی است که برای دسترسی به نقاط غیر قابل دسترس به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و یا هر سازه‌ ای بکار می‌رود.

یا به عنوان تکیه‌گاه و مهار برای بخشی از سازه‌ها هم استفاده می‌شوند.

داربست های چوبی در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت امروزه داربست فلزی متداول میباشد.

Posted on