میس فن در روهه

Mies Van der Rohe

میس فن در روهه معمار آلمانی  از مشهورترین معماران جهان است که با شعار زیبایی در سادگی است، بهترین و زیباترین خانه های جهان را ساخته است و با همین شعار می توان گفت که سبک اختصاصی او، مینیمالیستی بوده است

 

 

Posted on