اسکار نیمایر

Oscar Niemeyer

اسکار نیمایر برزیلی یکی  از مشهورترین معماران جهان حال حاضر به شمار می رود در توسعه طراحی مدرن قرون وسطی نقش اساسی داشته است.

اسکار نیمایر با تلفیق سبک فرانک گری و زاها حدید توانست سبکی بین المللی و بسیار زیبا ایجاد کند. اسکار نیمایر یکی از برجسته ترین معماران پروژه ساخت UN در شهر نیویورک است.

 

 

Posted on