آسباد

آسیاب بادی

آسباد اصطلاحی در معماری سنتی ایران است .

ستون ها ودیواره های این آسیا را از سنگ و خشت ساخته اند، طوری که باد مثل پرچ به میان آن فرو می رود و با تمام قدرتش سه بال از هشت بال پرهای آن را که کثیرالاضلاع شکل است به حرکت در می اورد… . بال ها به دیرکی عمودی کار گذاشته شده نشسته اند ، در بالای این دیرک و در سوراخ آن یک قطعه چوب افقی میچرخد و پایین دیرک ،داخل اسیا سنگ رویین آسیا را روی زیرین به حرکت در می آورد .” و باعث خرد شدن و تبدیل به آرد شدن آنها میشود . محل این اسیا های بادی بیشتر در ناحیه بادخیز سیستان و خراسان است

Posted on