آوگون

خود یا آوگون  اصطلاحی در  معماری سنتی ایران است

به “انحنای پای”برخی از گنبد ها میگفتند و این کجی پایه ی گنبد برای جلوگیری  از رانش طاق و گنبد بوده است . یعنی منحنی گنبد را متمایل به درون می ساختند.

Posted on