بائو

تخته قطور دو طرف در را گویند.

اصطلاحی در معماری سنتی ایران

Posted on