بادگیر

بادگیر بنایی است  آجری با نمای مربع شکل به پهنا و درازی دوسرکه با گرفتن هوا و بردن آن به درون سرداب ها و اب انبار ها هوای خنک تولید کرده و از راه روزنهای بادگیر به درون اتاق ها هدایت می کرد . هر خانه دارای چهار بادگیر بود که در هر سوی ان واقع بود .همچنین در روزن ها و مجرای بادگیر دری برای قطع و وصل جریان هوا وجود داشت.

Posted on