بارانداز

سکویی بود با بلندای کم،ساخته شده از سنگ و آجر و محلی برای خالی کردن بار

Posted on