بالاخانه

اصطلاحی در معماری سنتی ایران اتاق هایی که در پوشه دوم ساخته شده و بر روی بنای زیرین قرار دارد.برای رفتن به بالاخانه می بایست از پله ها ، ایوان و راهرو گذشت.

Posted on