بنارش

اصطلاحی در معماری سنتی ایران  به معنای میزان کردن،مرتب کردن است

Posted on