باربند

بهاره بند

اصطلاحی در معماری سنتی ایران جای نگهداری چهارپایان در بهار و تابستان(فصلهای گرم).در واقع بهاربند،طویله یا اسطبل روبازی است که جلوی آن فضای ایوان مانند وجود دارد.

Posted on