پاچنگ

باجه

اصطلاحی در معماری سنتی پنجره هایی مشبک بوده که از زمین فاصله داشته است . برای ساختن این گونه پنجره از نوعی آجرهای لعابدار آبی بهره می جسته اند که بسیار شفاف بوده و تولید نور می کرد

 

Posted on