پایاب

پای آب

اصطلاحی در معماری سنتی پایاب محل دسترسی به اب در  در ابرو کاهریزها  بوده اند . برای رسیدن به آب و ساختن پایاب زمین را چند گزمی می کندند ،

Posted on