پلان شیب بندی

نقشه ها و جزئیات فنی شیب بندی از قبیل محل آبروها و اندازه شیب .

 

Posted on