سفتی

سفتی معیاری ست که قابلیت بازگشت یک ماده به شکل اولیه را نشان می دهد. به عبارت دیگر تا چه حد می توان به یک ماده نیرو وارد کرد که پس از برداشتن نیرو آن ماده مجددا به شکل اولیه خود بازگردد.

سفتی معیاری برای تعیین تمایل یک ماده یا جسم به برگشت به شکل اول پس از وارد کردن نیرو می‌باشد.

نبایدسختی ، سفتی و استحکام با یکدیگر اشتباه گرفته شده و به جای یکدیگر استفاده گردند.

مثل ، سخت بودن بتن ،  سفت بودن پیچ ، استحکام بنا

 

 

 

 

Posted on