استحکام

Strength

استحکام

مقاومت یعنی سازه چه مقدار نیرو را می‌تواند بدون فرو پاشی سازه تحمل نماید.

در واقع حداکثر نیرویی است که می توان به یک قطعه وارد کرد پیش از آنکه دچار شکست شود.

استحکام تعیین می‌کند که یک ماده چقدر می‌تواند تنش را قبل از تغییر شکل دائم یا شکست تحمل کند.

انواع مقاومت

مقاومت برشی

مقاومت خمشی

مقاومت محوری

نبایدسختی ، سفتی و استحکام با یکدیگر اشتباه گرفته شده و به جای یکدیگر استفاده گردند.

مثل ، سخت بودن بتن ،  سفت بودن پیچ ، استحکام بنا

Posted on