پالکانه

اصطلاحی در معماری سنتی ایران پنجره ، دریچه ای است   دارای میله های چوبی مورب و مشبک است که از آن می توان بیرون را دید ، ولی درون اتاق دیده نمی شود .

Posted on