پاسار

اصطلاحی در معماری سنتی ایران ، پاسار به تخته هایی که در سوی درهای چوبی قدیم به صورت خوابیده (افقی)کار گذاشته می شد، می گفتند .

در اصطلاح و گویش مردم کرمانشاه و غرب کشور به آجرهای لبه ی پاسار گفته می شود که در اصطلاح معماری تهران و بیشتر مردم فارسی زبان رخبام نامیده میشود.

Posted on