پاستون

شال ستون

به پایه های ستون یا بخش پایینی آن گفته می شود.

از اصطلاحات معماری سنتی ایران

Posted on