پاشیر

قسمتی از دیوار آب انبار که روی آن  شیر کار گذاشته شده است .این محل در انتهای پله های آب انبار قرار دارد .

از اصطلاحات معماری سنتی ایران

Posted on