پاشو

پاشویه :به لبه سنگی حوض ،خصوصا حوض مسجدها گفته میشود که نمازگزاران هنگام وضو پای خودرا برای  مسح یا شستشو روی آن می گذارند.

از اصطلاحات معماری سنتی ایران

Posted on