پالانه

پالونه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران روزنه ها یا دهانه های گرد و کوچک آسمانه طاق بازارها ،مسجد ها ،گور گاه ها ،امام زاده ها و غیره که جهت پالایش هوا تعبیه می شود . به آن هوا کش ،نیز گفته می شود .

Posted on