پایه

عضو ایستادن هر چیزی،

در معماری سنتی ایران ،  همان پی است

 

Posted on