پتکانه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران نوعی طاق معلق یا نوعی سه کنج و یا مجموعه ای از قوسچه های سردرهم گذارده که سبب گوشوار سازی زیر گنبد می شود .

Posted on