میلگرد حرارتی

میلگرد حرارتی به عنوان یکی از اجزای سقف تیرچه و بلوک به شمار می رود که منجر به کاهش تنش‌های حرارتی وارده به بتن سقف می گردد.

قطر این میلگردها معمولا در محدوده 6.5-6 می باشد و در برخی موارد از سایز 8 آن ها نیز استفاده می گردد.

آرماتورهای حرارتی، عمود بر تیرچه ها قرار داده می شوند که به خوبی با ترک های حرارتی بتن و جمع شدگی آن مقابله می نمایند.

این میلگردها به صورت چپ و راست بر روی سقف قرار می گیرند و در زمانی که بتن با افت حرارت مواجه می شود از ترک خوردن آن جلوگیری می کند.

بهترین مکان قرارگیری این میلگردها بالاتر به اندازه  یک سوم ضخامت دال بتنی می باشد.

لازم به ذکر است که این میلگردها تنها حرارتی نبوده و نقش باربری نیز دارند. همچنین این آرماتورها در هنگام آتش سوزی از تخریب بتن جلوگیری می کنند.

به میلگرد حرارتی، آرماتور جمع شدگی ، حرارت ، انقباض یا افت نیز گفته می گویند.

 

 

Posted on