پتکین

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، زائده ای که با پیش کردن آجر در تمای داخلی و خارجی بنا به وجود می آید

Posted on