لوله مغزی

قطعه لوله های با طول کمتر از ۳۰ سانیمتر که دو انتهای آن رزوه شده باشد. لوله های بزرگتر از ۳۰ سانتیمتر تکه لوله محسوب میگردند.

Posted on