شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان شامل بیان و شرح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری بوده و ابهامات راجع به این مفاهیم رفع می‌کند.

این سند، تعیین‌کننده  حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای پیمانکاری است . و قراردادها را در خصوص حوادث قهری ، نحوه‌ فسخ قرارداد یا تعلیق  یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل را تعیین‌ تکلیف میکند.

 

 

Posted on