حوادث قهری

حوادث غیر مترقبه

حوادث غیرقابل پیش‌بینی خارج از اراده  اختیار افراد

Posted on