تعلیق

تعلیق در معنای لغوی یعنی آویزان‌کردن ، معلق کردن

بلاتکلیف گذاشتن یک موضوع.

Posted on