میلگرد فسفز برنز

فسفر برنز یکی از آلیاژهای مس می باشد که  از مس به عنوان فلز پایه و ترکیب  قلع و فسفر  تشکیل شده است این آلیاژ دارای 0.5 تا 11 درصد قلع و 0.01 تا 0.35 درصد فسفر مز باشد

وجود قلع در آن موجب می شود میزان استحکام این آلیاژ در برابر خوردگی و اتسحکام افزایش یابد. همچنین وجود فسفر در آن باعث افزایش مقاومت آن در مقابل سایش و سختی خواهد شد.

Posted on