ویبره بدنه قالب بتن

ویبره قالب بتن / لرزاننده قالب بتن

این دستگاه به بدنه ی قالب بسته شده و باعٍث ایجاد لرزش در بتن و از بین رفتن خلل و فرج بتن می گردد.

Posted on