نهرکن

دستگاهی که برای حفر نهر آب ،  کانال ، زهکشی و …  مورد استفاده قرار میکیرد.

.

Posted on