سنگ مرمریت خور

معادن سنگ مرمریت خور در استان اصفهان شهرستان خوروبیابانک می‌باشد.

سنگ مرمریت خور دارای تم کرم و کرم صورتی است که این سنگ دارای چند سورت می‌باشد سنگ مرمیت خور نوعی سنگ آهکی می‌باشد و ساب‌پذیری خوبی ندارد .از این سنگ می‌توان برای سنگ‌فرش واحدهای اداری و تجاری ، دیوارها راه‌پله‌ها استفاده کرد .

Posted on