اقرار کردن

پذیرفتن مسئولیت چیزی .

به معنای امضای سند در حضور مسئول دفتر اسناد رسمی

Posted on