اقرارنامه

امضای سندی در دفتر اسناد رسمی ، مبنی بر این که این امضای انجام شده کاملا  آگاهانه و آزادنه بوده

Posted on