پتکفه

اصطلاحی در معماری سنتی ایران

چسباندن آجر بر روی دیوار به طور عمود به منظور پر کردن جای خالی.

Posted on