پرویس

اصطلاحی در معماری سنتی ایران، دیواری که بعداز در ورودی  برای جلوگیری از دید مستقیم می گذاشتند.

Posted on