پشت بغل

اصطلاحی در معماری سنتی ایران

دوطرف بالای قوس را،هم لچکی و هم پشت بغل می گویند .منظور از قوس  پوشش کمانی سردرهاست که از یک نیم دایره تشکیل می شود .اگر این نیم دایره را از وسط به دو بخش تقسیم کنیم دو لچک یا مثلث پدید می آید که در اصطلاح معماری به آنها پشت بغل می گویند .

Posted on