اتصال چهارراه لوله

چهار راه دوله مثل اتصال  سه راه لوله است که خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای این چهارراه خروجی در صفحه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود هستند. اتصال چهارراه لوله نیز مانند سه راه در اندازه های مختلف ساخته می شوند.

Posted on