درپوش لوله

درپوش لوله برای بستن انتهای لوله بوشن دار یا اتصاللات لوله که دارای رزوه مادگی باشد به کار میروند. در پوشها از جنس چدن آهن چکش خوار و برنج هستند. برای اندازه های کوچک از در پوش سر چهار گوش بر جسته یا مغزی و برای اندازه های بزرگ از در پوش سر شش گوش استفاده می گردد.

 

 

Posted on