کروم بندی

کروم گزاری / کروم گیری / کرم بندی

(به ضمه کاف )

نشانه گذاری سطوح با مصالح موقت  برای ایجاد نمودن سطح تراز و یا شیب دار. این نشانه ها کروم نامیده میشود.

کروم بندی در اجرای سطوح افقی (کف ) و قائم (دیوار ) و یا شیبدار در اجرای شیب بندی  مورد استفاده قرار گیرد.

انواع کروم بندی :

کروم بندی کف (افقی)

کروم بندی دیوار (عمودی )

کروم‌گیری خوب سبب می‌شود که هم ملات مورد نیاز با مقدار مناسب در همه‌جا پخش شده باشد و هم سطح نهایی که ایجاد می‌شود کاملاً تراز و مسطح باشد.

همچنین کروم بندی میتواند شاخصی برا ی مشخص نمودن میزان مصالح مورد نیاز ، برای پوشش یک سطح شامل کف و یا دیوار باشد.

روش های  اجرای کروم بندی :

کروم بندی خطی

کروم بندی خورشیدی

کروم بندی نقطه ای

Posted on