پشته

آب پر

اصطلاحی در معماری سنتی ایران

لبه های برآمده بام که برای جلوگیری از برخورد باران به دیوار و پنجره ساخته می شود.

Posted on