کاتر کف بر تراکتوری

این مدل، کاتر به تراکتور متصل می شود و نیروی برش از طریق خروجی گیربکس تراکتور تامین می گردد و چون برای استفاده به قدرت بالا نیاز دارد؛ تنها بروی تراکتور رومانی قابل نصب است. کاتر آسفالت بر تراکتوری در پروژه های بسیار سنگین می تواند آسفالت را تا عمق 30 الی 40 سانتی متر برش دهد.

Posted on