کاتر کف بر دستی

کاتر کف بر دستی ، سرنشین دار نیست و استفاده از  آن به صورت دستی می باشد.که نیروی خود کششی آن توسط اپراتور تامین می گردد. از مزایای استفاده از دستگاه کف بر دستی میتوان به وزن پایین محصول و سهولت در جابجایی اشاره نمود.

Posted on