میلگرد بر

قیچی میلگرد بر/ دستگاه خم و برش میلگرد

میلگرد بر  دستگاهی است بر بریدن و خم کردن میلگرد برای آرماتور بندی.

قیچی میلگردبر دستی برای برش میلگردهای سایز کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وبا قیچی میلگردبر برقی تک فاز و قیچی میلگردبر برقی سه فاز می توان میلگردهای سایز بزرگ تر را برش داد.

انواع میلگرد بر

قیچی میلگرد بر برقی

قیچی میلگرد دستی

 

Posted on