قیچی میلگرد بر دستی

میلگرد بر زمینی دستی با استفاده از نیروی مکانیکی وارد شده به اهرم توسط نیروی دست اپراتور امکان خم و برش میلگرد تا سایز مشخصی را فراهم می کند

Posted on