بالابر صنعتی

جرثقیل کارگاهی / بالابر کارگاهی

از انواع بالابر که در کارگاهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد برای جابجایی بار

جرثقیل  کارگاهی میتو اتد علاوه بر حرکت عمودی حرکت افقی هم بصورت همزمان داشته باشد

انواع بالابر کارگاهی

بالابر کارگاهی زنجیری

بالابر کارگاهی برقی

Posted on