دینام

Alternator

دینام یک ژنراتور کوچک ، تولیدکننده برق است.

دینام  (به فرانسوی Dynamo) در واقع یک مولد الکتریکی است که با استفاده از کموتاتور ایجاد جریان مستقیم می‌کند.

انرژی مکانیکی را تبدیل به انرژی الکتریکی میکند.

Posted on