احضاریه

ابلاغ قانونی  به شخصی  تا در تاریخی مشخص شده و در محل مشخص شده  حصور پیدا کند.

Posted on